Aktuality

Ředitelé kulturních příspěvkových organizací kraje se zdokonalovali v marketingovém myšlení

Marketing a jeho strategie jsou v dnešní době nedílnou součástí efektivního fungování každé instituce. Ve snaze přispět k zefektivnění a lepšímu fungování svých kulturních institucí si vedení Ústeckého kraje připravilo pro ředitele svých organizací odborný seminář zaměřený na specifické prostředí těchto institucí.

V současné době hledají kulturní instituce svou novou roli ve společnosti a dochází také k částečné změně jejich funkcí. Tento jev je způsoben mnoha faktory souvisejícími s celkovou proměnou dnešní společnosti. Jedním z nich je např. pronikání tržních mechanismů do neziskového kulturního sektoru. Instituce již nemohou pouze čekat na finanční příspěvek od svého zřizovatele, ale jsou nuceny samy si hledat finanční zdroje a bojovat o své návštěvníky. Jinak tomu není ani v případě příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti kultury.

Seminář se konal v Regionálním muzeu v Teplicích pod vedením Jiřího Kohoutka, vedoucího katedry politologie a společenských věd z University College Praha – Vysoké školy mezinárodních vztahů a Vysoké školy hotelové a ekonomické, a byl rozdělen na několik tematických bloků. První z nich seznámil přítomné posluchače se základními teoriemi marketingu, východisky uvažování a specifiky kulturní oblasti. Druhý blok se již podrobněji věnoval prostředí kulturních institucí a seznámil detailně posluchače s produktem paměťové instituce, kterým jsou služby a jejich nabídka. Třetí blok navázal na produkt paměťové instituce a seznámil posluchače s problematikou publika. Poslední blok odborného semináře se věnoval komunikaci a komunikačním strategiím v kulturních institucích.

„Komunikace, její formy i marketingové strategie se neustále vyvíjí a posouvají kupředu. Pro správně fungování našich příspěvkových organizací je nezbytné tyto trendy sledovat a pokoušet se je aplikovat v praxi,“ uvedl Vlastimil Skála, předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Ústecký kraj zřizuje v oblasti kultury 12 příspěvkových organizací a jednu veřejnou výzkumnou instituci. Jedná se o šest muzeí (Oblastní muzeum v Chomutově, Oblastní muzeum v Děčíně, Oblastní muzeum v Litoměřicích, Oblastní muzeum v Lounech, Oblastní muzeum a galerie v Mostě, která jsou metodicky usměrňována Regionálním muzeem v Teplicích), 3 galerie (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem) a další organizace (Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, zámek Nový Hrad v Jimlíně a Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě). Všechny instituce patří mezi nejvýznamnější kulturní činitele v regionu.